Aanbod

Aanbod

BELEIDSMAKER biedt:

Visieformulering (beleidsontwikkeling) t/m de uitvoering van programma’s (projectcoördinatie) en publicatie daarover. Interim beleidsadvies, beleidsontwikkeling, procesregie, procesmanagement, programmaleiding, projectleiderschap, zakelijk leiderschap, participatietrajecten, netwerkopbouw en publicaties binnen non-profitorganisaties (overheden, ondersteuningsorganisaties en culturele instellingen) op het inhoudelijke snijvlak van cultuur, onderwijs, jeugd(zorg), participatie en leefomgeving. Liefst integraal en in de brede zin van het woord.

Expertise

BELEIDSMAKER heeft expertise op het gebied van:

 • Kunst en cultuur (lokaal – provinciaal – landelijk beleid op het gebied van cultuureducatie, erfgoededucatie, cultuurparticipatie, talentontwikkeling, cultureel ondernemerschap, kwaliteitszorg, subsidies en -criteria, amateurkunst, poëziebeleid/ dichtkunst in de openbare ruimte/ stadsdichter,  musea, bibliotheekwerk, etc.);
 • Onderwijs (lokaal beleid schoolbesturen, accommodatiebeleid, bestuurlijke overleggen, maar ook de verbinding van voorschool- primair onderwijs t/m ROC’s met andere domeinen als de WMO en arbeidsmarktregio’s);
 • Jeugd (lokaal – provinciaal – landelijk beleid jeugdzorg, Centrum voor Jeugd en Gezin en wijkteams, opvoeden en opgroeien, jeugdparticipatie);
 • Mediabeleid.

Diensten

 • Tijdelijke ondersteuning op beleidsafdelingen (sr. beleidsadviseur)
 • Schrijven van visie- en beleidsnota’s op het gebied van jeugd, onderwijs, cultuur, participatie (t/m het lokale raadsadvies aan toe)
 • Opstellen van uitvoeringsprogramma’s jeugd, onderwijs, cultuur, participatie (in samenwerking met en gedragen door gemeentelijke partners)
 • Ontwikkeling van programma’s bestemd voor en in afstemming met het onderwijs, de culturele sector en binnen de jeugdzorg
 • Uitvoering van programma’s door het initiëren en leiden van projecten
 • Regie op processen
 • Netwerken in kaart brengen, uitbreiden en/of opstarten (vorming van een ‘lokale atlas’)
 • Domeinen op elkaar aansluiten (bijv. tussen overheden onderling of binnen werkvelden als cultuur en onderwijs, cultuur en het Sociale Domein of cultuur en bedrijfsleven, tussen zorg en cultuur of onderwijs en bedrijfsleven en onderwijs en het Sociale Domein. Of alles samen, ook een uitdaging
 • Kleinere scope: de samenwerking tussen instanties realiseren
 • Formulering van nieuwe creatieve concepten (snijvlak cultuur – onderwijs – jeugd)
 • Ambtelijke ondersteuning adviesraden (Cultuurraad)
 • Omgevingsanalyse, partners in kaart brengen, doelgroepanalyse (evt. vanuit een antropologische invalshoek)
 • Losse participatietrajecten (bewoners, burgers, klanten bij (beleids)processen betrekken
 • Onderzoek en rapportage
 • Subsidieaanvragen opstellen
 • (Interim) zakelijk leiderschap voor culturele organisaties (waaronder financieel beheer, PR en marketing, sponsoring en fondswerving).